Sąlygos ir Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).


2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes per 3 (tris) darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

    2.2.1. Parduotuvėje apmokėjimas tik išankstinis, naudojantis tik Paysera sistema, - kol kas tik jos aptarnaujamais e-bankininkystės variantais ir grynųjų pinigų operatoriais.

    2.2.2. Bankų kortelės kolkas nepriimamos.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.


3. Jūsų teisės:

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

    3.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

    3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


4. Jūs įsipareigojate:

4.1. Jūs privalote apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.


5. Mūsų teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.


6. Mes įsipareigojame:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.


7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.

7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (išorinės pakuotės būklę bei VISŲ viduje esančių atskirų produktų dėžučių būklę ir apsaugines hologramas ant jų).

7.3. Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą (pvz., pažeista siuntos išorinė pakuotė ir/arba bent viena viduje esanti produkto dėžutė ir/arba apsauginės hologramos ant jos), Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.


8. Prekių grąžinimas.

8.1. Prekės grąžinami tik nurodytais atvejais:

    8.1.1. Kai Jums pristatoma ne Jūsų užsakyta prekė

    8.1.2. Kai Jums pristatoma pažeista siunta (pvz., pažeista išorinė siuntos pakuotė ir/ar pažeista prekės pakuotė ir/ar apsauginės hologramos ant jos) ir Jūs tai nurodote siuntos važtaraštyje

8.2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Mes ar Mūsų atstovas nepriima prekės grąžinimui.

8.3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Prekės pakuotė (popierinė metalizuota dėžutė ir apsauginės hologramos ant jos) turi būti nepažeista, švari, tinkamai paruošta ir supakuota į siuntimo pakuotę, išskyrus 8.1.2. p. nurodytą atvejį.

8.5. Kai dėl 8.1. p. nurodytų priežasčių grąžinama prekė, Mes įsipareigojame pasiimti prekę ir ją pakeisti preke, atitinkančią užsakymą. Tuo atveju kai Mes neturime reikiamos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

8.6. Nustačius, jog grąžinama prekė neatitinka 8.1. p., grąžinama prekė nėra priimama.

8.7. Prekės grąžinimas susideda iš šių žingsnių:

    8.7.1. Pirkėjas užpildo elektroninę grąžinimo formą ir išsiunčia e-parduotuvei

    8.7.2. e-parduotuvė patikrina gautos grąžinimo formos duomenis, ir, jei jie atitinka grąžinimo sąlygas, išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą

    8.7.3. e-parduotuvė per savo atstovus priima grąžinamą prekę ir apkeičia ją į tinkamą prekę arba grąžina pinigus Pirkėjui per 14 kalendorinių dienų


9. Atsakomybė.

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.


10. Informacijos siuntimas.

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.


11. Asmens duomenų apsauga.

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai bei balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų bei balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamento) nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).


12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.